Artykuły

57 (2024)

Wiesław Szczepański, Miłosz A. Mazur, Roman Królik, Wojciech T. Szczepański: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego: 1-30. pdf.

Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk: Materiały do poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Polanki Redłowskiej w Gdyni: 31-46. pdf

 

56 (2023)

Rolski Mateusz: Nowe stanowisko groszku szerokolistnego Lathyrus latifolius L. (Fabaceae Lindl.) na Górnym Śląsku: 1-4. pdf

Twardy Dariusz, Ścibior Radosław: Aphthona flava Guillebeau, 1894 (Coleoptera: Chrysomelidae) – gatunek nowy dla fauny Polski: 5-12. pdf

Królik Roman, Zawadzki Michał, Mazur Miłosz A.: Lamprodila (Palmar) festiva (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) – nowy gatunek w faunie Polski: 13-17. pdf

Hebda Grzegorz: Pierwsze stwierdzenie szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w Górach Stołowych: 18-20. pdf

Barowska Aleksandra, Dorożyńska Karolina, Głąb Anita, Sobański Jan, Sierakowski Michał: Pierwsze stanowisko raka sygnałowego Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) w Odrze na Dolnym Śląsku: 21-25. pdf

Mitrus Sławomir: Colony size and number of workers outside the nest site of the acorn ant Temnothorax crassispinus under artificial conditions: 26-33. pdf

Zięcina Dominik, Salata Sebastian: Stan poznania mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Dolnego Śląska: 34-41. pdf

Stolarz Przemysław: Roślinność Lasu Wawerskiego w Warszawie po 90 latach ochrony: 42-52. pdf

Lista Recenzentów tomu za rok 2023:

dr Maciej Bonk
dr hab. Sylwia Nowak
dr hab. Paweł Buczyński
prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
dr hab. Sebastian Salata
dr hab. Sławomir Mitrus
dr hab. Daniel Kubisz

55 (2022)

Gierlasiński Grzegorz: Pierwsze stwierdzenie Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Beskidzie Zachodnim: 1-3. pdf

Stebel Adam, Ociepa Anna Maria: Interesujące stanowisko mchu Hamatocaulis vernicosus w Tatrzańskim Parku Narodowym na tle jego rozmieszczenia w polskiej części Karpat: 4-16. pdf

Pacuk Bartłomiej: Pierwsze stwierdzenie Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846) (Lepidoptera: Sessidae) w województwie kujawsko-pomorskim: 17-22. pdf

Biwo Tomasz: Nowe stanowiska zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) na Górnym Śląsku: 23-29. pdf

Sobieraj-Betlińska Anna: Zagrożone i rzadziej spotykane gatunki dziko żyjących pszczół (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) wybranych siedlisk krajobrazu rolniczego niedaleko Bydgoszczy (północna Polska): 30-60. pdf

Stebel Adam: Materiały do flory mchów Tatrzańskiego Parku Narodowego (polskie Karpaty Zachodnie): 61-88. pdf

Sobieraj-Betlińska Anna, Twerd Lucyna: Materiały do poznania różnorodności dziko żyjących pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy: 89-101. pdf

Lista Recenzentów tomu za rok 2022:
dr hab. inż. Radosław Plewa
mgr Przemysław Żurawlew
dr Mieczysław Stachowiak
mgr Adam Larysz
dr hab. Waldemar Celary
dr Sylwia Wierzcholska
dr hab. Vítězslav Plášek

54 (2021)

Stolarz Przemysław, Fyałkowska Kateryna: Chronione i rzadkie gatunki roślin naczyniowych na hipodromie Stara Miłosna: 1-7. pdf.

Sobieraj-Betlińska Anna: Megachile genalis (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) – nowe stanowisko rzadkiej pszczoły w Polsce: 8-17. pdf

Hebda Grzegorz, Biwo Tomasz, Mazur A. Miłosz, Racheniuk Grzegorz, Sierakowski Michał: Materiały do rozmieszczenia wybranych, chronionych chrząszczy saproksylicznych (Coleoptera) w województwie opolskim: pachnicy próchniczki Osmoderma barnabita, kwietnicy okazałej Protaetia speciosissima, jelonka rogacza Lucanus cervus i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo:18-31.pdf

Gierlasiński Grzegorz, Kolago Grzegorz, Rakoczy Tomasz, Rutkowski Tomasz: Nowe stanowiska Yllenus arenarius Simon, 1868 (Araneae: Salticidae) w Polsce: 32-39. pdf

Rutkowski Tomasz, Gierlasiński Grzegorz, Rozwałka Robert: Nowe stanowiska Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) i Zelotes erebeus (Thorell, 1871) (Araneae: Gnaphosidae) w Polsce: 40-44. pdf

Gierlasiński Grzegorz, Fiedor Marek: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Góry Tuł w Beskidzie Zachodnim: 45-57. pdf

Stolarz Przemysław, Chmielewski Sławomir, Steć Jolanta, Kociniak Sylwester: Nowe stanowiska smukwy białoplamej Scolia sexmaculata (Müller, 1766) i smukwy kosmatej Scolia hirta (Schrank, 1781) (Vespoidea, Scoliidae) w środkowej Polsce: 58-63. pdf

Rozwałka Robert: Wykaz krytyczny pająków (Araneae) Masywu Babiej Góry i Babiogórskiego Parku Narodowego: 64-80. pdf

Lista Recenzentów tomu za rok 2021:

prof. dr hab. Jacek Gorczyca
prof. dr hab. Jerzy Gutowski
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
dr hab. Waldemar Celary
dr hab. Marzena Stańska
dr Janusz Kupryjanowicz
dr Robert Rozwałka

52 (2019)

Olszanowska-Kuńka K.: Współwystępowanie pryszczarka robiniowego Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) z motylami minującymi liście robinii akacjowej: 1-9. pdf

Nowak A; Erratum: 10. pdf

Pastrykiewicz M: Trzecie stanowisko Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) w Polsce: 11-14. pdf

Pastrykiewicz M., Pastrykiewicz H. Nowe stanowisko nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) na Śląsku: 15-17. pdf

Hebda G., Rutkowski T: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska): 18-32. pdf

Jarosiewicz G., Nejfeld P: Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883) (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae) – pierwsze stwierdzenie w Beskidzie Zachodnim: 33-35. pdf

Olszanowska-Kuńka K: Cykl rozwojowy i stadia rozwojowe pryszczarka robiniowego Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) w południowo-zachodniej Polsce: 36-48. pdf

Pacuk Bartłomiej, Salata Sebastian: Nadrzewnica czteroplamka Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) i ozdobnica mniejsza Formica pressilabris Nylander, 1846 – dwa gatunki mrówek nowe dla fauny Narwiańskiego Parku Narodowego: 49-58. pdf

Lista recenzentów:
prof dr hab Jacek Gorczyca
dr Radosław Ścibior
dr Anna Klasa
dr hab Sławomir Mitrus
dr Grzegorz Hebda
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.

51 (2018)

Tomasz Biwo, Karolina Olszanowska-Kuńka: Potwierdzenie występowania zadrzechni fioletowej Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Apidae) na Opolszczyźnie: 1-5. pdf

Adam Stebel, Robert Zubel: Kolekcja mszaków A. Grawa w zielniku Zakładu Botaniki i Mykologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 6-24. pdf

Przemysław Zięba, Aneta Nowakiewicz, Sebastian Gnat: A case of death due to Salmonella Typhimurium in a White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758):25-29. pdf

Przemysław Stolarz, Ewa Liszewska, Grzegorz Lesiński: Wysoki udział badylarki Micromys minutus (Pallas, 1771) w pokarmie uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) w dolinie Raszynki: 30-39. pdf

Adam Stebel, Kazimierz Andrzej Nowak: Materiały do flory mszaków góry Grojec w Beskidach Zachodnich: 40-53. pdf

Przemysław Zięba, Aneta Nowakiewicz, Michał Budzyński, Sebastian Gnat: Taeniasis in northern white-breasted hedgehoges Erinaceus roumanicus (Barrett-Hamilton, 1900) based on preliminary post-mortem examinations of hedgehoges from an urbanized environment: 54-59. pdf

Mateusz Sapieja: Pierwsze stwierdzenie Margarinotus (Ptomister) terricola (Germar, 1824) (Coleoptera: Histeridae) w Górach Świętokrzyskich: 60-61. pdf

Anna Sobieraj-Betlińska: Poskrzypka czternastokropkowa Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) w Parku Krajobrazowym Nadgoplański Park Tysiąclecia w województwie kujawsko-pomorskim: 62-68. pdf

Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak: Starzec wąskolistny Senecio inaequidens D.C. w pasie autostrady koło Brzegu na Śląsku Opolskim: 69-78. pdf.

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak: Nowe stanowiska interesujących halofitów wzdłuż autostrady A-4 na Śląsku Opolskim: 79-83. pdf.

Grzegorz Hebda, Grzegorz Gierlasiński, Jarosław Regner: Aradus ribauti Wagner, 1956 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) gatunek pluskwiaka nowy dla Polski: 84-89. pdf

Barbara Kilińska: Pierwsze stwierdzenie Pocota personata (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) na Pojezierzu Pomorskim: 90-94. pdf

Spis recenzentów prac tomu 51:

prof. dr hab. Jacek Gorczyca

dr hab. Waldemar Celary

dr hab. Daniel Kubisz

dr hab. Adam Stebel
dr Vítězslav Plášek

dr Grzegorz Hebda

dr Grzegorz Kłys

dr Miłosz Mazur

dr Łukasz Mielczarek

lek.wet. Łukasz Skomorucha  

50 (2017)

Tomasz Biwo: Występowanie błonkówek z rodzaju Scolia (Hymenoptera: Scoliidae) na Opolszczyźnie: 1-5. pdf

Grzegorz Hebda, Jerzy M. Gutowski: Elasmostethus brevis Lindberg, 1934 (Heteroptera: Acanthosomatidae) – gatunek nowy dla fauny Polski: 6-9. pdf

Adam Stebel: Notatki briologiczne z okolic Rzyk (Beskid Mały, Karpaty Zachodnie): 10-17. pdf.

Katarzyna Górka, Anna Piekarska-Stachowiak, Anna Stala, Delair Miran, Sławomir Sokół: Comparison of the mycelial growth of some Phellinus spp. isolates on different agar media: 18-27. pdf.

Przemysław Stolarz: Stanowisko dzwonka bolońskiego Campanula bononiensis w Mazowieckim Parku Krajobrazowym (Środkowa Polska): 28-31. pdf

Katarzyna Szczepaniak: Type specimens of arthropods in fossil resins from collections of the PAS Museum of the Earth in Warsaw: 32-45. pdf

Przemysław Stolarz, Mirosław Rzępała: Nowe stanowiska smukwy białoplamej Scolia sexmaculata (Hymenoptera: Scoliida) na Nizinie Mazowieckiej: 46-49. pdf

 

 

 

 

 

49 (2016)

Adam Stebel: Contribution to the bryoflora of the Rożnowskie Foothiils (Western Carpathians, Poland): 1-13. pdf

Adam Stebel: Contribution to the moss flora of the Magura National Park (Western Carpathians, Poland): 14-26. pdf

Klaudia Kardynał, Elena Jagt-Yazykova, Adam Bodzioch: Mammoth remains from the Opole area, southwest Poland: 27-64. pdf

Adam Stebel, Helena D. Smolarz, Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, Maciej Trylowski, Anna Bogucka-Kocka: Seasonal variation in antioxidant activity of selected mosses from Poland: 65-73. pdf

Arkadiusz Nowak, Marcin Nobis, Sylwia Nowak, Agnieszka Nobis:New data to distribution of ferns in Tajikistan (Middle Asia): 74-82. pdf

Krzysztof Spałek: Rumicetum palustris (TIMÁR 1950) W. FISCHER 1978, new plant community from Bidentetea tripartiti R. TX., LOHM. ET PRSG 1950 class in SW Poland: 83-88. pdf

48 (2015) (available in pdf)

 

Wspomnienie: prof. dr hab. Eugeniusz Kuźniewski.pdf

Miłosz A. Mazur, Łukasz Berlik: Występowanie Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799 na wyspie Bolko w Opolu: 1-5. pdf

Masoud Sheidal, Somayeh Ziaee, Seyed Mehdi Talebi, Zahra Noormohammadi: Distyly in Linum album L. (Linaceae): genetic and morphological differences and population’s genetic structure: 6-19. pdf

Adam Stebel: Occurrence of european threatened moss Anacamptodon splachnoides in the polish part of the Western Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians): 20-23. pdf

Wojciech T. Szczepański, Artur Taszakowski, Lech Karpiński, Angelina Kubasiak: New data on the distribution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the Eastern Beskid Mts: 24-33. pdf

Aldona Gizińska, Adam Miodek, Anna Wilczek, Wiesław Włoch, Muhhamad Iqbal:Wood porosity as an adaptation to environmental conditions: 34-52. pdf

Agnieszka Nobis, Ewelina Klichowska, Marcin Nobis: New localities of Rosa gallica (Rosaceae) in southern Poland: 53-57. pdf

Adam Stebel: Contribution to the moss flora of the Poprad Landscape Park (Western Carpathians, Poland): 58-69. pdf

Anna Stala: Biology of Phellinus pini (Brot.: Fr.) A. Ames on Pinus sylvestris l. (Opole Province, SW Poland): 70-82. pdf

Katarzyna Górka, Sławomir Sokół: An attempt to assess the air quality in the Opole city using the epiphytic lichen data: 83-94. pdf

Arkadiusz Nowak, Alina Urbisz, Sylwia Nowak: Cardamine chelidonia L. – a new species to Opole Silesia: 95-100. pdf

John W.M. Jagt, Elena Jagt-Yazykova, Robert Kijok: Notes on  turonian decapod crustacean body fossils and ichnotaxa from Odra Nowa Quarry, Opole (Southwest Poland):101-113. pdf

Artur Taszakowski, Bartosz Baran, Natalia Kaszyca, Łukasz Depa: Genus Claviger Preyssler, 1790 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in the Low Beskid Mts. (Poland) – new sites and host affiliation: 114-119.pdf

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Pawel Jałoszynski, dr Joanna Jura-Morawiec, dr Maria Kossowska, dr Maciej Kozak, dr Daniel Kubisz, dr hab. Andrzej Mazur, dr hab. Piotr Mleczko, dr hab. Arkadiusz Nowak, dr hab. Sylwia Nowak, dr Kamila Pawłowska, dr hab. Vitezslav Plasek, dr hab. Mieczysław Stachowiak,  dr hab. Adam Stebel

 

47 (2014) (available in pdf)
BOTANY

Jerzy Puchalski, Adam Kapler, Maciej Niemczyk, Piotr Walerowski, Antoni Krzyżewski, Arkadiusz Nowak, Wiesław Podyma: Long-term seed cryopreservation of rare and endangered polish pontopanonian plant species: 1-8. pdf

Jerzy Puchalski, Arkadiusz Nowak, Agata Smieja, Anna Rucińśka, Adam Kapler, Maciej Niemczyk, Piotr Walerowski, Antoni Krzyżewski: Flagship species of the Pieniny NP. protected ex situ at PAS BGCBDC seed bank at WARSAW-POWSIN: 9-21. pdf

Anna B. Wilczek, Adam Miodek, Aldona Gizińska: Terminal xylem and initial parenchyma in anatomical investigations – a review of definitions: 31-44. pdf

Sabina Miczajka, Aldona Gizińska, Adam Miodek, Anna B. Wilczek: Adjustment of storied pattern of vascular cambium of Caragana arborescens Lam. branches: 45-60. pdf

 

ZOOLOGY

Izabela Ryczko, Katarzyna Pochrząst: Shore-flies (Diptera: Ephydridae) feeding on blue-green algae: 22-30. pdf

Joanna Czaja: Redescription of the Afrotropical genus Urothyreus Horváth, 1921 (Heteroptera: Scutelleridae): 61-67. pdf

 

MOLECULAR BIOLOGY

Paulina Gradowska, Jerzy A. Lis: Evaluation of three open-source software for analysis of DNA polymorphism patterns: a case study on nucleotide diversity in the mitochondrial 16S rDNA and cytochrome oxidase 1 genes in the suborder Heteroptera (Insecta: Hemiptera): 68-81. pdf. [Appendix.pdf]

 

REPORTS

Krzysztof Broda, Ewelina Szczepańczyk, Oktawiusz Zawodnik, Michał Rakociński: V Konferencja Młodzi w Paleontologii, poświęcona pamięci dr. Adriana Kina (1979-2012) – Sosnowiec 20-21 września 2013r.: 82-85. pdf

 

Reviewers:

A. Gorczyca, M. Nobis, A. Nowak, S. Nowak, E. Kuźniewski, A. Stebel, K. Spałek, A. Wolski, A. J. Woźnica. Wersja elektroniczna nr 47/2014 jest wersją referencyjną.

53 (2020)

Stebel A., Nejfeld P: Mchy i wątrobowce rezerwatu przyrody „Brzęki im. Z. Czubińskiego” (województwo kujawsko-pomorskie): 1-12. pdf

Pacuk B: Pierwsze stwierdzenie Atethmia centrago (Haworth, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) w województwie kujawsko – pomorskim: 13-16. pdf

Kowalewska A: Trilobites and associated fauna from Baltoscadian erratic boulders at Orłowo Cliff, Northern Poland: 17-26. pdf

Stebel A., Krajewski Ł: Nowe i rzadkie gatunki mszaków we florze województwa śląskiego: 27-58. pdf

Lista recenzentów:

dr hab. E. Yazykova

dr hab. V. Plasek

dr T. Blaik

dr S. Wierzcholska

45 (2012) (available in pdf)
BOTANY

Krzysztof Spałek, Izabela Spielvogel: Hay therapy (fenum) in phytobalneotherapy with respect to the diversity of Molinion caerulae alliance on the Opole Plain (SW Poland): 1-8. pdf

Krzysztof Spałek, Izabela Spielvogel: Medicinal plants used in pediatric prophylactic method of Sebastian Kneipp:  9-18. pdf

Adam Stebel: Bryophytes of the “Mały Lasek” ecological area in Tychy (Równina Pszczyńska): 19-28. pdf

Tomasz Paciorek: First record of expansive moss Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in the Małopolska Upland (Central Poland): 29-32. pdf

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak:  Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. in restored ox-bow lakes in Opole (SW Poland): 33-38. pdf

 

PALEONTOLOGY

Kamil Gądek: Palaeohistology of ribs and clavicle of Metoposaurus diagnosticus from Krasiejów (Upper Silesia, Poland): 39-42. pdf

 

MOLECULAR BIOLOGY

Jerzy A. Lis, Magdalena Bulińska-Balas, Paweł Lis, Dariusz J. Ziaja & Anna Kocorek: Systematic position of Dinidoridae and Tessaratomidae within the superfamily Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) based on the analysis of the mitochondrial cytochrome oxidase II sequences: 43-54. pdf

Jerzy A. Lis, Aleksandra Rakowiecka: Detection and identification of alien DNA in museum specimens of Heteroptera using molecular techniques – a possibility for applying in forensic entomology: 55-64. pdf

 

ZOOLOGY

Michał Wolny, Piotr Zabłocki: The second confirmed record of Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Dytiscidae) in Poland: 65-68. pdf

Michał Wolny, Piotr Zabłocki: New data on the occurrence of some rare and endangered ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in south-western Poland: 69-76. pdf

 

AGRICULTURE

Jarosław Sławiński, Elżbieta Gołąbek & Beata Gołuchowska: The impact of winter wheat cultivation intensity on weed seed content in soil: 77-83. pdf

 

Reviewers:

M. Nobis, A. Nowak, S. Nowak, E. Kuźniewski, A. Stebel, K. Spałek, J. Jagt, E. Jagt-Yazykova, B. Lis, M. Przewoźny. Wersja elektroniczna nr 45/2012 jest wersją referencyjną.

44 (2011) (available in pdf)
BOTANY

Joanna Zalewska-Gałosz, Arkadiusz Nowak, Zygmunt Dajdok, Waldemar Bena: Is Potamogeton polygonifolius really critically endangered in Poland? The case of stable populations of the rare species on its geographical range limit: 6-15. pdf

Agnieszka Stefaniak, Anna Jakubska-Busse: New record of intergeneric hybrids ×Rhizanthera intermedia Bernacki [Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó ×Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard] (Orchidaceae, Orchidoideae) in Poland: 16-20. pdf

Magdalena Opała, Grzegorz Kłys: Dendrochronological analysis of the manor house in Miejsce near Świerczów on the basis of historical wood: 21-24. pdf

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak: Extensively used ground roads support the maintenance of Aira caryophyllea L. (Poaceae) in Opole Silesia: 25-29. pdf

Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak: Lindernia procumbens (Krocker) Borbás – new anthropogenic sites in Opole Silesia: 30-35. pdf

Iwona Dembicz, Adam Kapler, Łukasz Kozub, Piotr Zaniewski: New locality of Trollius europaeus L. and Gladiolus imbricatus L. near Sochocin by Płońsk (Central Poland): 36-46. pdf

Elżbieta Gołąbek, Jarosław Sławiński: The health – threatening factors of street trees in the centre of Opole: 47-54. pdf

 

MYCOLOGY

Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Buszman Ewa, Teresa Witoszyńska: The application of electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for study of accumulation of metal ions by Cladosporium Cladosporioides: 55-60. pdf

Marek Halama: A new locality of Entoloma jahnii (Agaricales, Basidiomycota) in Poland: 61-67. pdf

 

PALEONTOLOGY

Anna Witek: A note on Late Cretaceous foraminiferal biostratigraphy of three sections in the Miechów trough, southern Poland: 68-72. pdf

 

MOLECULAR BIOLOGY

Jerzy A. Lis, Paweł Lis, Dariusz Ziaja: Comparative studies on 12s and 16s mitochondrial rDNA sequences in pentatomomorphan bugs (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha): 73-91. pdf

Paweł Lis, Marta Niczyj-Raucy, Marta Lis: Molekularne podłoże powstawania nowotworów oraz genetyczne metody ich diagnostyki: 92-119. pdf

 

ZOOLOGY

Radosław Plewa, Hilszczański Jacek, Jaworski Tomasz: New records of some rare saproxylic beetles (Coleoptera) in Poland: 120-131. pdf

Miłosz A. Mazur,  Mokrzycki Tomasz: Confirmation of the presence of Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792) (Curculionoidea: Curculionidae: Entiminae): 132-134. pdf

Dawid Marczak, Robert Lasecki, Miłosz A. Mazur, Marek Wanat: Leaf-rolling weevils (Curculionoidea: Attelabidae, Rhynchitidae) in Kampinos National Park: 135-140. pdf

Krzysztof Łoś, Radosław Plewa: Callidiellum rufipenne (Motschulsky, 1862) (Coleoptera: Cerambycidae) – new to the fauna of Croatia with remarks of its biology: 141-144. pdf

Jerzy A. Gutowski, Sławomir Zielińśki, Tomasz Biwo: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Romincka Forest: 145-171. pdf

Radomir Jaskuła, Iwona Jaroszewska, Błażej Pawicki: Second  record of Macronychus quadrituberculatus in Greece (Coleoptera: Elmidae): 172-179. pdf

Jerzy Borowski, Robert Gawroński, Adam Byk, Marek Byk: Pseudeurostus hilleri (Reitter, 1877) (Coleoptera: Ptinidae) in Poland: 180-184. pdf

Beata Białas,  Paulina Granieczny, Anna Pędzisz, Sławomir Mitrus: Colony size, density and type of nesting sites of the ant Temnothorax crassispinus(Hymenoptera: Formicidae): 185-191. pdf

Jacek Hilszczański: New data on the occurrence of stephanids (Hymenoptera: Stephanidae) in Turkey and Greece: 192-196. pdf

Przemysław Klimczuk: Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) of the Knyszyn Forest (Puszcza Knyszyńska) and adjacent woodland areas of Białystok – in the years 1995-2010: 197-217. pdf

Wersja elektroniczna nr 44/2011 jest wersją referencyjną czasopisma.

43 (2010) (available in pdf)
BOTANY

K. Spałek, Trzewikowska I., Słonka K.: Hay therapy (fenum) in phytobalneotherapy with allowance of diversity of grassland community in Poland: 5-12. pdf

S. Nowak, Nowak A.: Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936 in Opole Silesia: 13-22. pdf

A. Stebel: Rediscovery of Orthotrichum rogeri Brid. (Bryophyta) in Poland: 23-27. pdf

M. Halama, Romański M.: A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland): 29-36. pdf

 

ZOOLOGY

R. Plewa: Acmaeops septentrionis (C. G. Thomson, 1866) (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) – stan poznania gatunku: 37-65. pdf

R. B. Hołyński: Phylogeny of Dicerca Esch. and Poecilonota Esch. revisited: 67-93. pdf

S. Szafraniec, P. Szafraniec, M. A. Mazur: Malachius scutellaris Erichson, 1840 and some other interesting species of Melyridae (Coleoptera: Cleroidea) from the Western Beskidy Mts.: 95-100. pdf

G. Hebda: Xylomyia maculata (Meigen, 1804) (Xylomyiidae) and Ctenophora ornata Meigen, 1818 (Tipulidae) – new records of rare saproxylic flies (Diptera) from tree holes in Poland: 101-104. pdf

 

LANDSCAPE ECOLOGY

K. Badora, R. Wróbel: Concept of landscape diversity monitoring of Opole Province: 105-115. pdf

 

PALEONTOLOGY

J. W.M. Jagt, D. Mazurek: A calanticid cirripede from the middle Turonian of the Opole Cretaceous Basin: 117-122. pdf

42 (2009) (available in pdf)
BOTANY

K. Świerkosz., Reczyńska K., Pielech R.: Conservation status and future perspectives of the forest communities of Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955 alliance in the Sudetes and their foothills: 5-16. pdf

K. Świerkosz, Reczyńska K.: Livid hawkweed (Hieracium bifidum Kit. ex Hornem), a new species for the red list of Lower Silesia, in the Pełcznica Gorge (Wałbrzych-Bolków Foothills, Sudetes): 17-27. pdf

A. Nowak, Nowak S.: Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin – a new vascular plant species to Opawskie Mts. in Opole Silesia: 29-34. pdf

E. Gołąbek, Sławiński J.: Health state, habitat quality and landscape significance of monumental trees in the town of Opole: 35-42. pdf

M. Halama: The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland: 43-48. pdf

A. Matwiejuk: Porosty miejscowości Boćki i okolic na Podlasiu (NE Polska) [Lichens of the Boćki and its surroundings in Podlasie (NE Poland)]: 49-61. pdf

 

ZOOLOGY

G. Hebda, Przewoźny M.: Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) [New records of some heteropterans (Hemiptera: Heteroptera) rarely collected in Poland]: 63-66. pdf

P. Buczyński, Przewoźny M.: Aquatic beetles (Coleoptera) of Wdzydze Landscape Park (Tuchola Forests, N Poland): 67-85. pdf

M.A. Mazur, Ślusarska E.: Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) wybranych zbiorowisk roślinnych Wyspy Bolko w Opolu [Weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of selected plant communities of Bolko Island in Opole]: 87-97. pdf

M.A. Mazur: New localities of Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) and distribution of the species in Poland: 99-101. pdf

D. Łęgowski: New data on terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stobrawa Landscape Park (Lower Silesia): 103-107. pdf

E. Żurawska-Seta: Morphological parameters of the population of the mole Talpa europaea L. from Northern Poland: 109-117. pdf

B. Lis: Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski [Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – a bug species new to the Polish fauna]: 119-122. pdf

J.A. Lis, Ziaja D.: Zmiany zasięgu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce efektem zmian klimatycznych? [Changes in distribution range of Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) in Poland as a possible effect of climate changes?]: 123-128. pdf

T. Blaik: New record and distribution of Drepanepteryx algida (Erichson in Middendorff, 1851) (Neuroptera, Hemerobiidae) in Poland: 129-132. pdf

41 (2008) (available in pdf)
Nature Journal 41 (2008)

 

BOTANY

A. Matwiejuk: Lichens of Mielnik on Bug River (Podlasie, Eastern Poland): 5-18. pdf

S. Nowak: Caucalido-Scandicetum (Libb. 1930) R. Tx. 1937 within the area of limestone outcrops in Opole Silesia (SW Poland): 19-29. pdf

J. Sławiński: Restoration of growth of soil seed banks under mineral fertilization: 31-36. pdf

J. Sławiński: Weeds emergence from soil seed bank in vegetable – winter wheat crop rotation: 37-41.pdf

 

ZOOLOGY

R. B. Hołyński: A new species of New Guinean Stigmodera Esch. and remarks on Pseudhyperantha Snd. (Coleoptera: Buprestidae): 43-48. pdf

T. Blaik: New data and remarks on the occurrence of Micromus lanosus (Zelený, 1962) (Neuroptera: Hemerobiidae) in Poland: 49-52. pdf

P. Buczyński, M. Przewoźny: New data on the occurrence of Dryops anglicanus Edwards, 1909 in Poland (Coleoptera: Dryopidae): 53-57. pdf

Karolina Olszanowska-Kuńka: The gall midge Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Diptera:Cecidomyiidae) – the new invasive species in the Opole Province: 59-62. pdf

Sławomir Mitrus: Do European pond turtle females continue to grow on reaching maturity?: 63-69. pdf

Grzegorz Kłys, Tomasz Marszałek: Fauna of small mammals from Mstów (Jurajski Landscape Park) based on pellets of the barn owl, Tyto alba Scop. 1796: 71-77. pdf

Grzegorz Kłys, Justyna Naturalna: Assessing the impact of European beaver (Castor fiber) on the organisation of plant communities, a case study from the lower reaches of the River Liswarta: 79-100. pdf

Adam Kuńka, Grzegorz Hebda, Dominik Łęgowski, Rafał Świerad: Faunistical data on selected species of dragonflies (Insecta: Odonata) in the Opole Province (Southwest Poland): 101-105. pdf

Miłosz A. Mazur: Materials to the knowledge of soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) of the Stobrawski Landscape Park: 107-110. pdf

Jerzy A. Lis, Dariusz J. Ziaja: Nowe dane o występowaniu i biologii Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce. 111-116. pdf

Dominik Łęgowski, Barbara Lis: Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże Bałtyku): 117-131. pdf

 

CONSERVATION BIOLOGY

Krystyna Borecka, Elżbieta Gołąbek, Agnieszka Trojanowska: The state of health of street trees in Kłodzko: 133-140. pdf

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak, Krzysztof Spałek: Red list of vascular plants of Opole province – 2008: 141-158. pdf

40 (2007) (available in pdf)
Nature Journal 40/2007  (whole magazine.pdf)

 

BOTANY

D. Drzymulska. From plant finds present in peat to subfossil communities – importance and possibilities of plant macrofossil remains analysis: 5-14. pdf

A. Jakubska. M. Dudkiewicz. The long-term dynamics in a population of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in South-Western Poland: 15-23. pdf

A. Nowak, S. Nowak. The problem of the occurrence of Nymphaea candida C. Presl in Opole Silesia: 25-33. pdf

 

ZOOLOGY

T. Blaik. Materiały do znajomości Microlepidoptera (Gelechioidea: Ethmiidae, Depressariidae, Chimabachidae, Oecophoridae) Polski południowo-zachodniej – nowe dane z Województwa Opolskiego: 35-48. pdf

M. Przewoźny, M.A. Mazur. Materials to knowledge of aquatic and hygrophilous beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae, Heteroceridae) of the Opole Silesia region: 49-51. pdf

M.A. Mazur. Third evidence for occurrence of Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae) in Poland: 53-55. pdf

A. Hohol-Kilinkiewicz. The first record of Gonocerus juniperi (Herrich-Schäffer, 1839) (Insecta: Heteroptera) in the Lower Silesia: 57-59 pdf

 

CONSERVATION BIOLOGY

E. Gołąbek, J. Jagielska. The health state of trees in green areas in the Opole town centre: 61-66.pdf

E. Gołąbek, J. Jagielska. The health state of street trees in the centre of Opole Elżbieta Gołąbek1, Joanna Jagielska: 67-73. pdf

G. Hebda, A. Nowak. Suseł moręgowany Spermophilus citellus jako gatunek tarczowy w miejscu jego reintrodukcji koło Kamienia Śląskiego na Śląsku Opolskim (SW Polska): 75-82. pdf

46 (2013) (available in pdf)
BOTANY

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak: Airetum praecocis Krausch in Opole Silesia: 1-8. pdf

Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak: Anthropogenic sites of Vulpietum myuri Philippi 1973 in Opole Silesia: 9-18. pdf

Anna Stala, Sławomir Sokół: Chosen Macromycetes of the Kup Inspectorate – preliminary research: 19-27. pdf

Adam Stebel, Dorota Smolińska: Nowellia curvifolia (Marchantiophyta) in the ‘Dolina Żabnika’ Nature Reserve (Silesia Province, Poland): 28-33. pdf

Izabela Spielvogel, Krzysztof Spałek: Possible uses of segetal plants of the class Stellarietea mediae in balneophytotherapy at polsoh health resorts: 34-43. pdf

 

ZOOLOGY

Grzegorz Hebda, Tomasz Rutkowski: Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Wzgórzach Trzebnickich: 44-54. pdf

 

Reviewers:

M. Nobis, A. Nowak, S. Nowak, E. Kuźniewski, A. Stebel, K. Spałek, B. Lis. Wersja elektroniczna nr 46/2013 jest wersją referencyjną.

38 (2005) (available in pdf)
Nature Journal 38/2005  (whole magazine.pdf)

 

BOTANY

A. Stebel, A. Nowak. The bryophyte collection in the Opole Silesia Museum in Opole: 5-13.

A. Stebel, A. Nowak. The bryophyte collection in the upper Silesia Museum in Bytom (part I): 15-25.

M. Kozak, A. Nowak, K. Olszanowska-Kuńka. Materials to the distribution of threatened vascular plants in the Opole Silesia: 25-55.

 

ZOOLOGY

G. Kłys, B. W. Wołoszyn. The influence of weather and interior microclimate on the hibernation of common long-eared bats (Plecotus auritus): 57-68.

G. Hebda, A. Kuńka. Winter localities of bats in the Stobrawa Landscape Park: 69-75.

 

SOZOLOGY

E. Gołąbek, A. Wójcik. Health state of tree monuments in the province of Opole II. groups of trees, tree alleys: 77-85.

K. Badora. The role of abiotic criteria in identifying and protection of natural habitats in Poland: 87-95.

37 (2004) (available in pdf)

BOTANY

K. Spałek. Rare and endangered plant communities of the Opole: 5-16. pdf

A. Nowak, S. Nowak. The new location of Cephalanthera rubra (L.) RICH. on the Opole Silesia: 17-22. pdf

A. Nowak. The distribution of Typha laxmanii Lepech. – new kenophyte in the Opole Silesia: 23-27. pdf

K. Olszanowska-Kuńka. New sites of protected and rare vascular plants from Stobrawa Landscape Park: 29-41. pdf

 

ZOOLOGY

G. Hebda, A. Kuńka, R. Paszkiewicz, R. Szkudlarek. Red list of vertebrates (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) of Opole Province: 43-55 (in polish) pdf

G. Kłys, R. Kościów, A.L. Ruprecht. Location of degu, Octodon degus (Molina, 1782) Octodontidae(Rodentiain central european fauna: 57-65. pdf

T. Blaik. Macrolepidoptera (Lasiocampoidea, Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Noctuoidea) of Równina Opolska and Chełm: 67-93. (pdf)

 

SOZOLOGY

E. Gołąbek, W. Czachurska. Health state of tree monuments in the Province of Opole I. Single trees: 95-101. pdf

36 (2003) (in polish) (available in pdf)
Nature Journal 36/2003.pdf

A. Nowak, S. Nowak, K. Spałek. Red list of vascular plants of Opole province: 5-20.

K. Badora, E. Wicher. Landscape biodiversity in the Opole Voivodship and its significance to integration of regional protected areas network: 21-34.

K. Badora, G. Hebda, A. Nowak, S. Nowak. Bio- and geodiversity of upper carst limestone excavation in the Opole city: 35-68.

D. Majer, M. Lubka. An accumulation of bones of large triassic reptiles at Krasiejów, Opole Silesia, Poland: 69-76.

G. Hebda. Distribution of fire bellied toads Bombina Oken, 1816 in the Opole province: 77-81.

A. Sadowska, T. Kuszell, M. Malkiewicz. Palinological card index of Polish Plants. Tables 401-410.

35 (2001) (in polish) (available in pdf)
A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski, K. Spałek. Zasoby wybranych gatunków roślin leczniczych na Śląsku Opolskim: 5-16. pdf

A. Nowak, S. Nowak. Nowe stanowisko cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis (Scop.) DC. na Śląsku Opolskim: 17-24. pdf

S. F. Mazur. Charakterystyka fitosocjologiczna olsów ze związku Alnion glutinosae w Puszczy Niemodlińskiej i w lasach jej sąsiedztwa: 25-48.

S. Nowak. Interesujące gatunki chwastów segetalnych Opola i okolic: 49-61. pdf

G. Hebda. Przeloty i zimowanie ptaków wodnych na Odrze w Opolu: 62-71. pdf

I. Czerniawska-Kusza. Zmiany w zespole fauny dennej dolnego biegu Nysy Kłodzkiej pod wpływem czynników abiotycznych i antropogenicznych: 72-84. pdf

A. Sadowska, T. Kuszell, M. Malkiewicz. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tables: 392-401.

34 (2000) (in polish) (available in pdf)
E. Kuźniewski, A. Jezierska-Domaradzka. Rośliny siedlisk ruderalnych w zbiorowiskach segetalnych południowo-zachodniej Polski: 5-12. pdf

S. Nowak, A. Nowak. Nowe stanowiska śnieżycy wiosennej Leucoium vernum L. na Śląsku Opolskim: 13-22. pdf

G. Leśniański, A. Stebel. Materiały do flory porostów Górnego śląska: 23-30. (pdf)

K. Badora, G. Hebda, J. Kantorczyk, A. Nowak, K. Spałek, M. Wyszyński. Walory przyrodnicze obszaru węzłowego 17 M – Dolina Odry – sieć ECONET – PL w granicach województwa opolskiego: 31-68. pdf

A. Baranowska. Wiek torfowiska koło Szumiradu (Śląsk Opolski) w świetle badań palinologicznych: 69-88. pdf

A. Sadowska, T. Kuszell, M. Malkiewicz. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 382-391

39 (2006) (available in pdf)
Nature Journal 39/2006  (whole magazine.pdf)

 

BOTANY

A. Nowak, S. Nowak. Flora of the eastern part of the Opawskie Mountains in Southwest Poland: 5-33. A. Stebel. Red-list of bryophytes of Opole province (Poland): 35-43.

J. Jabłońska, J. Jabłoński, A. Nowak. The new location of Corallorhiza trifida Chatel in the Opole Silesia: 45-49.

 

ZOOLOGY

B. Lis, J.A. Lis. Emblethis denticollis and Heterogaster cathariae (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland: 51-56.

D. Łęgowski, A. Kuńka. Materials to the distribution of protected, rare and endangered insects species in the Stobrawa Landscape Park: 57-60.

 

CONSERVATION BIOLOGY

E. Gołąbek. Conservation state of trees – nature monuments in the Opole city: 61-68.

 

SHORT NOTES

M.A. Mazur. Materials to knowledge of beetles (Coleoptera: Curculionidae, Bruchidae, Catharidae) in Opole Region: 69-72.

32 (1997) (in polish)
K. Spałek, A. Nowak. Dianthus superbus L. na Śląsku Opolskim: 5-10.

A. Stebel. Mszaki rezerwatu przyrody „Łężczak” w Kotlinie Raciborskiej: 11-30.

G. Leśniański. Porosty (Lichenes) Śląska Opolskiego. I. Zmiany we florze porostów epifitycznych: 31-52.

A. Jezierska. Geobotaniczna ocena surowcowych zasobów roślin leczniczych w zbiorowiskach leśnych Wału Trzebnickiego i terenów przyległych. Cz. II. Zasoby surowców pochodzących z drzew i krzewów: 21-52,

A. Sadowska, T. Kuszell, M. Malkiewicz. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 367-371.

31 (1996) (in polish)
K. Spałek. Dwa nowe stanowiska Arctostaphylos uva-ursi L. na Śląsku Opolskim: 5-10.

E. Kuźniewski, M. Malewska, K. Świąder. Mało znane rośliny lecznicze z rodzaju Artemisia L.: 11-16.

E. Kuźniewski. Anthoxanthum aristatum Boiss. Na Śląsku Opolskim: 17-20.

A. Jezierska. Geobotaniczna ocena surowcowych zasobów roślin leczniczych w zbiorowiskach leśnych Wału Trzebnickiego i terenów przyległych. Cz. I. Zasoby surowców pochodzących z roślin zielnych i krzewinek: 21-52,

A. Sadowska, T. Kuszell, M. Malkiewicz. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 357-366.

30 (1994) (in polish)
K. Rostański. Prof. dr hab. Andrzej Sendek (1933-1994): 5-12.

A. Sendek. Walory przyrodnicze przypałacowego parku w Rudach Raciborskich: 13-22.

S. F. Mazur. Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk leśnych z klasy Vaccinio-Piceetea i Quercetea robori petreae Puszczy Niemodlińskiej: 23-88.

E. Kuźniewska. Opracowanie morfologii nasion europejskich gatunków rodzaju Saxifraga: 87-162.

A. Sadowska, T. Kuszell, M. Malkiewicz. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 347-356.

29 (1993) (in polish)
G. H. Tomaszewicz, J.T Siciński. Dr Stefania Pokorny (1899-1988): 5-6.

M. Czajka, L. Domin. Pająki (Aranei) okolic Ruszowa w Borach Dolnośląskich: 7-30.

J. Czajkowski. Kolejność i terminy zakwitania roślin drzewiastych w Brzegu w latach 1973-1977: 31-60.

E. Kuźniewski. Buczyna sudecka Dentario enneaphylidis-Fagetum (Preis 1939) Oberd. 1957 w Borach Namysłowskich: 61-72.

E. Kuźniewski. Zasoby surowcowe roślin leczniczych i sposoby ich określania: 73-88.

P. Niezgodziński. Doskonalenie metod i sposobów zwalczania szkodników bobiku: 89-102.

B. Połcik. Dobowe wahania wrażliwości pszenicy i niektórych patogenów grzybowych na Bayleton 25 WP: 103-113.

A. Sadowska, T. Kuszell, B. Giża. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablica 336-345.

33 (1999) (in polish)
G. Leśniański. Porosty Śląska Opolskiego. Cz. II. Zmiany epifitycznej flory porostów: 5-12.

S. F. Mazur. Charakterystyka fitosocjologiczna lasów łęgowych Alno-Padion i lasów grądowych ze związkuCarpinion betuli w dolinach rzeki Nysy Kłodzkiej i Odry: 13-46.

S. Nowak, A. Nowak. Próba określenia zmian liczby stanowisk oraz wartości florystycznej wybranych gatunków roślin naczyniowych na Śląsku Opolskim: 47-85.

K. Badora, A. Nowak. Koncepcja przestrzennej organizacji obszarowej ochrony przyrody pogranicza województwa opolskiego: 86-109.

A. Sadowska, T. Kuszell, M. Malkiewicz. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 372-381.

27 (1989) (in polish)
P. Szotkowski. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody Las Błażejowice w gminie Głogówek na Śląsku Opolskim: 3-10.

T. Kukowski. Wpływ czynników ekologicznych na występowanie Apera spica venti (L.) P.B. Część IV: 11-28.

K. Słodczyk. Roślinność stawu rezerwatu Smolnik w Szumiradzie: 29-36.

A. Sendek. Gatunki Caucalido-Scandicetum (Libbert 1930) R. Tx. 1937 na Wyżynie Śląskiej: 37-44.

J. Kufel. Fauna pijawek (Hirudinea) rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki: 45-50. A. Sadowska, T. Kuszell, K. Lorenc. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 317-326.

26 (1988) (in polish)
A. Sendek, B. Babczyńska-Sendek. Charakterystyka geobotaniczna rezrwatu Ligota Dolna na Opolszczyźnie: 3-24.

E. Kuźniewski. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Nowa Kuźnia koło Opola:25-35.

P. Szotkowski. Zmiany we florze i zachwaszczeniu upraw lnu na południowym obszarze Śląska Opolskiego po 11 latach:37-54.

E. Kuźniewski. Rośliny i ich zbiorowiska w rezerwacie przyrody Przysiecz na Opolszczyźnie: 55-60.

P. Niezgodziński. Biologia, ekologia i doskonalenie metod zwalczania ważniejszych szkodników grochu i bobiku: 61-76.

Z. Kurdziel. Zakażenie pracowni analitycznych bakteriami chorobotwórczymi: 77-88.

Z. Kurdziel. Wrażliwość pałeczek Salmonella na antybiotyki i chemioterapeutyki: 89-97.

A. Sadowska, T. Kuszell, K. Lorenc. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 307-316.

22 (1984) (in polish)
E. Kuźniewski. Dynamika sezonowa chwastów w zbiorowiskach segetalnych Wrocławia: 3-40.

P. Szotkowski. Chwasty upraw bobiku (Vicia faba L. ssp. minor)w południowym obszarze Śląska Opolskiego: 41-62.

D. Hajduk, Z. Hajduk. Dalsze badania fauny Hirudinea jezior Wyspy Wolin: 63-68.

Z. Hajduk. Plankton skorupiakowy słonawego jeziora Dołgie Wielkie: 69-86.

T. Podkówka. Sezonowe zmiany kształtu kopca mrówki ćmawej (Formica polyctena Först.) w Nadleśnictwie Prószków: 87-94.

A. Stachurska, A. Sadowska, K. Lorenc. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 267-276.

28 (1992) (in polish)
A. Sendek, K. Rostański, L. Bernacki. Matteucia struthiopteris (L.) Tod. W Alnetum incanae Aich. Et Siegr. 1930 na Pogórzu Śląskim: 5-12.

P. Szotkowski. Flora i historia parku Komorno na Śląsku Opolskim: 13-38.

S. Mazur. Podzespół grądu kokoryczowego Tilio-Carpinetum corydaletosum oraz podzespół grądu czosnkowego Tilio-Carpinetum allietosum w Dolinie Nysy Kłodzkiej: 39-54.

K. Słodczyk, A. Lasek. Carex acutiformis Ehrh. i Iris pseudacorus L. jako filtry biologiczne w procesie samooczyszczania wód zanieczyszczonych ściekami mleczarskimi: 55-66.

P. Niezgodziński. O występowaniu i gradacjach nasionnicy trześniówki – Rhagoletis cerasi L. (Dipt.Trypetidae): 67-72.

A. Sadowska, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 327-336.

20 (1981) (in polish)
W. Berdowski, W. Koła. Stan badań Opolszczyzny pod względem briologicznym: 3-14.

S. Michalak. Lista efemerofitów Opolszczyzny: 15-30.

A. Sendek. Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu Góra Gipsowa k. Dzierżysławia: 31-42.

P. Szotkowski. Ambrosia artemisiifolia L. (A. elatior L.) na polach uprawnych okolic Zdzieszowic w woj. opolskim: 43-48.

J. Kufel, Z. Hajduk, K. Matuszewska. Fauna pijawek (Hirudinea) różnych typów zbiorowisk wodnych Opolszczyzny: 49-66.

Z. Kurdziel. Źródła zakażenia szpitalnego w środowisku nieożywionym Instytutu Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach: 67-82.

Z. Hajduk. Fauna Cladocera i Copepoda stawu w rezerwacie „Smolnik”: 83-91.

A. Stachurska, A. Sadowska, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 247-256.

21 (1983) (in polish)
F. Celiński, S. Cabała, S. Wika, B. Babczyńska-Sendek. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Część V: 3-12.

P. Szotkowski. Wpływ zmianowania na zachwaszczenie upraw polnych gospodarstwa rolnego Zasadniczej Szkoły Rolniczej Komorno na Śląsku Opolskim:13-90.

R. Sachs. Heinrich Gottfried hrabia Mattuschka – autor pierwszej „Flory Śląskiej”: 91-98.

T. Kukowski. Wpływ niektórych czynników ekologicznych na występowanie Apera spica-venti (L.) P.B. Część III: 99-106.

Z. Kurdziel. Analiza środowiska nieożywionego Górniczego Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej „Repty” w Tarnowskich Górach: 107-118. (mokrobiologia)

Z. Kurdziel. Mikroflora bakteryjna występująca w oddziałach wojewódzkiego szpitala chirurgii urazowej w Piekarach Śląskich: 119-132.

M. Czajka, W. Kornalewicz. Pająki (Aranei) kilku biotopów Doliny Odry: 133-140.

D. Hajduk, Z. Hajduk. Fauna Hirudinea słonawego jeziora Bukowo: 141-145.

A. Stachurska, A. Sadowska, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 257-266.

23 (1985) (in polish)
E. Kuźniewski. Zachwaszczenie pól uprawnych Zakładu Doświadczalnego Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa Laskowice Oławskie – po 22 latach: 3-16.

Z. Kurdziel. Badanie mikroflory bakteryjnej w środowiskach szpitalnych: 17-27.

A. Sadowska, T. Kuszell, K. Lorenc. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 277-286.

25 (1987) (in polish)
E. Kuźniewski. Dynamika sezonowa chwastów w zbiorowiskach segetalnych Wrocławia. II. Związki między rozwojowymi rytmami chwastów a czynnikami abiotycznymi: 3-48.

Z. Hajduk, R. Dybała. Plankton skorupiakowy glinianek w Stanowicach koło Świebodzic (Dolny Śląsk): 49-60.

D. Hajduk, Z. Hajduk. Fauna Hirudinea jeziora Kamienica na Pojezierzu Pomorskim: 61-66.

Z. Kurdziel. Zakażenie poradni i gabinetów w lecznictwie otwartym bakteriami chorobotwórczymi: 67-77.

A. Sadowska, T. Kuszell, K. Lorenc. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 297-306.

18 (1979) (in polish)
F. Celiński, K. Rostański, A. Sendek, S. Wika, S. Cabała. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. IV: 3-18.

A. Sendek, S. Wika. Flora ruderalna miasta Tychy na tle jego rozwoju: 19-36.

E. Kuźniewski. Botrychium matricariaefolium (Retz.) A. Br. i inne rzadkie rośliny na Śląsku: 37-44.

P. Szotkowski. Chwasty upraw kukurydzy (Zea mays L.) w południowym obszarze Śląska Opolskiego: 45-66.

Z. Hajduk, J. Szewczyk. Fauna pijawek (Hirudinea) stawów rybnych w Pokoju k. Opola: 67-70.

Z. Hajduk. Materiały do znajomości Cladocera Opolszczyzny: 71-74.

16 (1976) (in polish)
J. Mowszowicz, W Buława. Flora wyrobisk wapiennych Pogórza Cieszyńskiego między Olzą i Wisłą: 3-8.

P. Szotkowski. Potencjalne chwasty segetalne wśród flory synantropijnej obcego pochodzenia: 9-14.

F. Celiński, K. Rostański, A. Sendek, S. Wika, S. Cabała. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. III: 15-32.

S. Michalak. Nowe stanowiska rzadkich roślin synantropijnych w woj. opolskim: 33-50.

F. Celiński, S. Wika. Łąki w dolinie rzeki Bytomki i potoku Żernickiego na terenie parku Gliwice-Zabrze: 51-80.

E. Kuźniewska. Bibliografia polskich prac karpologicznych: 81-82.

S. Bednarz. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Doliny Baryczy: 83-98.

M. Czajka. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pająków (Aranei) w Polsce: 99-118.

M. Woźny. Niektóre dane o kilku rzadkich pająkach (Aranei) dla fauny Polski: 119-124.

A. Stachurska, A. Sadowska, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 224-233.

24 (1987) (in polish)
A. Sendek. O potrzebie śledzenia zanikania roślin naczyniowych na Opolszczyźnie: 3-8.

A. Sendek. Charakterystyka flory rezerwatu Łężczak koło Raciborza: 9-20.

M. Szostek. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin we florze synantropijnej wybranych dzielnic Sosnowca i przyległych terenów Dąbrowy Górniczej: 21-24.

K. Słodczyk. Zdolność produkcyjna siedlisk Glyceria aquatica (L.) Wahlb.: 25-42.

Z. Hajduk, J. Kufel, D. Hajduk. Fauna pijawek (Hirudinea) rezerwatu przyrody Łacha Jelcz i zbiorników przyległych: 43-50.

P. Niezgodziński. Zagadnienie występowania i aklimatyzacji strąkowca fasolowego Acanthoscelides obtectus (Col., Bruchidae) w Polsce: 51-62.

Z. Hajduk, D. Hajduk. Nowe stanowiska Batracobdella paludosa (Carena) (Hirudinea) w Polsce: 63-67.

A. Sadowska, T. Kuszell, K. Lorenc. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 287-296.

14-15 (1974 - 1975) (in polish)
S. Michalak, A. Sendek. Interesujące gatunki synantropijne z terenu woj. katowickiego: 3-10.

F. Celiński, F. Ludera, K. Rostański, A. Sendek, S. Wika. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. I i II: 11-32.

Z. Głowacki, E. Kozioł. Notatki florystyczne z Dolnego Śląska: 33-38.

P. Szotkowski. Interesujące i rzadkie gatunki roślin na Śląsku Opolskim zebrane w latach 1971.1973: 39-44.

F. Celiński, S. Wika. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Zielona Góra k. Częstochowy: 45-64.

W. Wilczyńska, W. Koła. Flora i zbiorowiska mszaków rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy w woj. wrocławskim: 65-86.

W. Wilczyńska, W. Koła. Mszaki rezerwatów jodłowych Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich: 87-108

F. Celński, S. Wika. Zespoły leśne projektowanego rezerwatu w Rozumicach w pow. Głubczyckim: 109-130.

E. Kuźniewska. Kartoteka perforowana kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego: 131-142.

Z. Kurdziel. Wpływ warunków sanitarno-higienicznych środowiska ludności wiejskiej pow. Kluczborskiego na ekstensywność inwazji pasożytów przewodu pokarmowego: 143-208.

M. Woźny. Nowe dane do znajomości fauny pająków Gór Opawskich: 209-218.

J. Kufel. Pijawki (Hirudinea) stawów rybnych rezerwatu Stawy Milickie: 219-228.

A. Stachurska, A. Sadowska, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 214-223.

13 (1973) (in polish)
A. Sendek. Flora synantropijna stacji górnośląskiego węzła kolejowego: 3-22.

M. Ciaciura. Notatki florystyczne ze Śląska za rok 1967: 23-32.

F. Celiński, S. Wika. Stanowisko turzycy zgrzebłowatej (Carex strigosa Host) w powiecie głubczyckim na Opolszczyźnie: 33-36.

E. Kuźniewski. Anagallis coerulea Schreb. Na Równinie Wrocławskiej: 37-40.

Z. Głowacki. Notatki florystyczne z powiatu wołowskiego (Dolny Śląsk). Cz. III: 41-48.

T. Kukowski. Wpływ niektórych czynników ekologicznych na występowanie Apera spica-venti (L.) PB.: 55-64.

W. Bogatko. Masowa inwazja roztoczy Dermanyssus hirundinis (Herman 1854) w fermie kaczek: 65-68.

Z. Hajduk. Fauna Cladocera i Copepoda stawu rybnego w Szczodrem: 69-84.

M. Woźny. Okresy dojrzałości i typy aktywności płciowej u pająków zasiedlających podłoże: 85-90.

J. Kufel: Pijawki (Hirudinea) rezerwatu „Jezioro Liwia Łuża”: 91-102.

Z. Hajduk. Cladocera i Copepoda jeziora Jamno: 103-114.

A. Stachurska, A. Sadowska, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 204-213.

17 (1977) (in polish)
P. Szotkowski. Chwasty upraw rzepaku w południowym obszarze Śląska Opolskiego: 3-22.

E. Kuźniewski. Zbiorowiska chwastów rzepaku na Opolszczyźnie: 23-30.

J. Mowszowicz, A. Sendek. Notatki teratologiczne z Górnego Śląska. Cz. I: 31-38.

A. Sendek. Nowy gatunek we florze Śląska – Linum austriacum L. w województwie opolskim: 39-44.

F. Celiński, S. Wika, S. Cabała. W obronie naturalnych fragmentów lasów bukowych w Lesie Parchowiec koło Cieszyna: 45-52.

W Bogatko: Diagnostyka inwazji motyliczej (Fasciola hepatica Linné, 1758) u bydła, ze szczególnym uwzględnieniem koproskopii: 53-82.

P. Niezgodziński. Zagadnienie strąkowca grochowego (Bruchus pisorum L.) na Dolnym Śląsku:83-96.

Z. Hajduk. Scapholeberis kingi G.O. Sars i Moina macrocopa (Straus) – rzadkie w faunie Polski gatunki wioślarek (Cladocera): 97-99.

19 (1980) (in polish)
T. Kukowski. Wpływ niektórych czynników ekologicznych na występowanie Apera spica venti (L.) P.B. Cześć II: 3-18.

E. Kuźniewska. Badania morfologii nasion skalnic przeprowadzone na elektronowym mikroskopie skaningowym: 19-46.

D. Sieminiak, A. Sendek. Materiały do rozmieszczenia glonów z Characeae L.C. Richard na Górnym Śląsku i terenach przyległych: 47-50.

J. Mowszowicz, A. Sendek. Notatki teratologiczne z Górnego Śląska. Część II: 51-60.

A. Magiera. Fragmenty naturalnych buczyn w Rybnickim Okręgu Węglowym: 61-73.

E. Szotkowski, P. Szotkowski. Populacja gatunku Galanthus nivalis L. w Głogówku i okolicy na Śląsku Opolskim: 73-80.

Z. Hajduk, J. Szewczyk. Fauna pijawek (Hirudinea) rezerwatów przyrody Smolnik i Staw Nowokuźnicki: 81-86.

A. Stachurska, A. Sadowska, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 237-246.

9 (1969) (in polish)
E. Kuźniewski. Application of the „Wrocław Taxonomy” to elaboration of the plant identification key, on example of Viola L.: 3-20.
P. Szotkowski. Stanowiska rzadkich gatunków roślin z Opolszczyzny, zebranych w latach 1965-1967:21-26.
J. Serwatka. Nie notowane dotychczas stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Śląsku:27-34.
A. Sendek. Nowe stanowiska roślin rzadkich na Śląsku, zebranych w latach 1966 i 1967: 35-38.
Cz. Bańkowski. Badania nad olejkiem eterycznym  z Elsholtzia patrini (Lepechin) Garcke: 39-46.
J. Mądalski, M. Ciaciura. Nowe stanowisko owocującego bluszczu na Śląsku: 47-50.
W. Buława. Materiały florystyczne z południowo-wschodniej części powiatu cieszyńskiego, zebrane w latach 1967 i 1968: 51-56.
S. Bednarz. Z rozwoju i wylęgania miracidium Fasciola hepatica L.: 57-66.
Z. Hajduk. Fauna wioślarek (Cladocera) kilku zbiorników wodnych Wrocławia: 67-86.
H. Piskol. Ameby skorupkowe (Testacea) mchów kamieniołomów Strzeblowa: 87-98.
M. Chrzanowska. Wpływ leków rozszerzających naczynia na zaburzenia ukrwienia nerki królika, wywołane drażnieniem żółcią okolicy wnęki wątroby: 99-128.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 81-85.
10 (1970) (in polish)
P. Szotkowski. Chwasty upraw lnu w południowo-wschodniej części Opolszczyzny: 3-16.

E. Kuźniewski. Notatki florystyczne ze Śląska. Cz. V: 17-22.

A. Sendek. Materiały do rozmieszczenia roślin naczyniowych na Śląsku, zebrane w roku 1967: 23-36.

J. Serwatka. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych na Śląsku. Cz. V: 37-44.

M. Ciaciura. Ciekawsze gatunki roślin naczyniowych Śląska, zebrane w 1965 r.: 45-58.

J. Kufel. Fauna pijawek (Hirudinea) potoków Karkonoszy: 59-90.

M. Czajka, M. Woźny. O kilku nowych i rzadkich dla fauny Polski gatunkach pająków (Araneae): 91-105.

A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 86-149.

A. Stachurska, A. Sadowska, M. Bułaty, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 150-166.

11 (1971) (in polish)
P. Szotkowski. Materiały florystyczne z Opolszczyzny za lata 1965-1967: 3-18.

P. Szotkowski. Materiały florystyczne z Opolszczyzny zebrane w 1968 r.: 19-34.

P. Szotkowski. Materiały florystyczne ze Śląska zebrane w 1969 r.: 35-44.

O. Kostecka-Mądalska, A. Rymkiewicz, A. Noculak. Poszukiwanie surowców aukubinowych: 45-50.

A. Sendek. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin na Śląsku, zebrane w latach 1986-1969: 51-56.

W. Berdowski, W. Koła. Mszaki rezerwatów „Blok”, „Jeleni Dwór” i „Przysiecz” na Opolszczyźnie: 57-70.

M. Ciaciura. Notatki florystyczne ze Śląska za rok 1966: 71-87.

M. Ciaciura, J. Mądalski. Ciekawsze gatunki roślin naczyniowych ze Śląska: 87-94.

O. Kostecka-Mądalska, J. Krzyżanowska. Wpływ afalonu na kiełkowanie nasion Cnicus benedictusL.: 95-104.

Z. Hajduk. Cladocera i Copepoda stawów rybnych w Izbicku: 105-140.

M. Czajka, M. Woźny. Przyczynek do znajomości fauny pająków (Araneae) Polski: 141-146.

Stachurska, A. Sadowska, M. Bułaty, T. Kuszell. Kartoteka palynologiczna roślin polskich. Tablice 167-198.

12 (1972) (in polish)
P. Szotkowski. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody cieszynianki wiosennej –Hacquetia epipactis (Scop.) DC. w Rozumicach pow. Głubczyce na Śląsku Opolskim: 3-10.

J. Mądalski, M. Ciaciura. Dwa nowe naturalne stanowiska owocującego bluszczu (Hedera helix L.) na terenie Wrocławia: 11-14.

P. Szotkowski. Rzadsze i interesujące gatunki roślin na Śląsku zebrane w.: 15-20.

W. Buława. Nowe górskie stanowisko cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis (Scop.) DC. w Beskidzie Śląskim: 21-24.

M. Ciaciura. Notatki florystyczne ze Śląska za rok 1964: 25-34.

P. Szotkowski. Materiały florystyczne ze Śląska zebrane w 1970 r.: 35-50.

M. Ciaciura. Notatki florystyczne o rodzaju Alchemilla L. na Śląsku: 51-54.

O. Kostecka-Mądalska, J. Krzyżanowska. Wpływ afalonu na kiełkowanie nasion Cnicus benedictus L. Część II: 55-58.

O. Kostecka-Mądalska, J. Krzyżanowska. Wpływ afalonu na wzrost i rozwój Cnicus benedictus L.: 59-68.

Z. Hajduk. Cladocera i Copepoda jeziora Liwia Łuża: 69-80.

M. Czajka, Z. Hajduk. Leptyphantes monticola (Kulcz.) i Pardosa sordidata (Thorell.) – nowe dla fauny Śląska gatunki pająków (Aranae): 81-82.

Z. Hajduk. Larwy ważek (Odonata) kilku zbiorników Opolszczyzny: 83-90.

M. Czajka. O niektórych rzadkich gatunkach pająków (Aranae) występujących w Przedgórzu Sudeckim: 91-94.

P. Niezgodziński. Kształtowanie się niektórych wartości cech morfologicznych u pszczół w obrębie jednej pasieki: 95-106.

J. Kufel. Występowanie pijawek (Hirudinea) w gliniankach oleśnickich: 107-110.

K. Stangenberg-Oporowska. Rola fosforu w nawożeniu stawów karpiowych: 111-121.

A. Stachurska, A. Sadowska, M. Bułaty, T. Kuszell. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 199-203.

6 (1966) (in polish)
P. Szotkowski. Notatka florystyczna z powiatu Koźle za lata 1962-1964: 3-8.
A. Sendek. Materiały florystyczne z północnej części Opolszczyzny za rok 1965: 9-18.
E. Kuźniewska. Budowa nasion europejskich gatunków Chrysosplenium L.: 19-32.
K. Skóra. Wartość metody izotopowej dla określania stanu ukrwienia kończyn: 33-56.
M. Ciaciura. Nowe stanowiska roślin rzadkich na Śląsku zebrane w 1963 r.: 57-64.
Z. Hajduk. Materiały do znajomości wioślarek (Cladocera) Śląska: 65-72.
O. Kostecka-Mądalska, B. Cetnarowska. Geranium macrorrhizum L., jego rozmieszczenie, systematyka i morfologia: 79-92.
I. Stawarski. Typy gniazd mrówek i ich związki z siedliskiem na terenach południowej Polski: 93-101.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 51-60.
8 (1968) (in polish)
M. Ciaciura. Materiały zielnikowe z Compositae. Cz. II.: 3-14.
W. Koła. Wątrobowce Gór Bialskich: 15-50.
P. Szotkowski. Materiały florystyczne z Opolszczyzny za lata 1965-1966: 51-60.
A. Solski. Ocena herbicydów dla celów rybackich: 61-126.
Z. Hajduk. Wioślarki (Cladocera) glinianek Wrocławia: 127-136.
Z. Hajduk, A. Ogorzałek. Wstępne informacje o nowo odkrytej jaskini w Sudetach: 137-146.
Z. Rudkowski. Dysproteinemie immunoglobulinowe: 147-153.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 71-80.
7 (1967) (in polish)
J. Mądalski, T. Kowal, E. Kuźniewski, J. Serwatka, M. Ciaciura. Materiały do rozmieszczenia roślin naczyniowych na Śląsku zebrane w 1962 r.: 3-78.
S. Bednarz. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Cedzyny (pow. Kielce) i okolicy: 79-88.
J. Kufel. Fauna pijawek (Hirudinea) rzeki Widawy: 87-100.
Z. Hajduk. Further report on Limnadia lenticularis (L.) Euphyllopoda-Crustacea in Silesia: 101-104.
K. Skóra. Chirurgiczne leczenie nadciśnienia tętniczego, związanego z opadaniem nerki: 105-111.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 61-70.
5 (1965) (in polish)
E. Kuźniewski. Profesor Jan Świderski: 3-4.
S. Pokorny, S. Hepter. Nowe stanowisko przegorzana kulistego: 5-8.
J. Serwatka. Materiały zielnikowe do flory Śląska z rodziny Papilionaceae i Labiatae: 9-18.
M. Ciaciura. Materiały zielnikowe z ScrophulariaceaeRubiaceaeCaprifoliaceaeAdoxaceae,ValerianaceaeDipsacaceae i Campanulaceae: 19-28.
S. Michalak. Materiały zielnikowe Muzeum Śląska Opolskiego: 29-40.
W. Pędich. Zastosowanie metody dendrytowej do oceny podobieństwa elektrokardiogramu bliźniąt: 41-52.
J. Serwatka. Euphorbia graeca – nowy gatunek dla flory Polskiej: 53-56.
J. Serwatka. Dwa nowe dla flory Śląska gatunki Trifolium L. oraz szereg stanowisk rzadkich gatunków roślin naczyniowych na Śląsku. Część III: 57-66.
P. Szotkowski. Chwasty upraw buraka cukrowego w powiecie kozielskim: 67-80.
S. Hetper, S. Pokorny, B. Zemanek. Wyniki badań florystycznych wschodniej części powiatu Lubliniec: 81-96.
O. Kostecka-Mądalska. Próby uprawy Erigeron canadensis L. i badanie zawartości olejku lotnego w okresie rocznej wegetacji: 97-108.
A. Sendek. Materiały florystyczne do rozmieszczenia roślin naczyniowych na Śląsku zebrane w latach 1963 i 1964: 109-128.
Z. Hajduk. Widłonogi (Copepoda-Cyclopoida) niektórych zbiorników wodnych Wrocławia: 129-140.
Z. Głowacki. Materiały florystyczne z powiatu wołowskiego (Dolny Śląsk): 141-162.
M. Ciaciura. Notatki florystyczne ze Śląska za rok 1962: 163-168.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 31-50.
4 (1964) (in polish)
B. Bratkowska-Seniow. Erythematodes visceralis Toczeń rumieniowaty trzewny: 3-78.
E. Kuźniewski. Notatki florystyczne ze Śląska. Cz. IV: 79-84.
Z. Hajduk. The occurrence of Limnadia lenticularis L. (Euphyllopoda-Crustacea) in the Opole district: 85-90.
W. Koła. Nowe stanowiska wątrobowców w województwie opolskim: 91-97.
R. Turska, L. Wolańska. Zakażenie per os aksolotla (Ambystoma tigrinum Green) nowotworem pochodzenia wirusowego: 97-100.
T. Kowal. Współczesne systemy i kierunki rozwoju prac karpologicznych: 101-114.
J. Serwatka. Nowe stanowiska rzadszych gatunków roślin naczyniowych na Śląsku: 115-120.
M. Ciaciura. Notatki florystyczne ze Śląska: 121-124.
M. Ciaciura, T. Kowal. Nowe stanowiska roślin rzadkich na Śląsku: 125-134.
E. Kuźniewski. Studia systematyczne rzędu Ranales Engler. Cz. I. Morfologia i anatomia owoców niektórych gatunków Anemone L.: 135-148.
J. Serwatka. Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców niektórych gatunków rodzaju Thesium L. i klucz do ich oznaczania: 149-160.
O. Kostecka-Mądalska. Zawartość olejku lotnego w zielu Erigeron canadensis L.: 161-170.
J. Mądalski, T. Kowal, E. Kuźniewski, J. Serwatka, M. Ciaciura. Sprawozdanie z badań nad rozmieszczeniem roślin naczyniowych na Śląsku za 1962 r.: 171-177.
K. Rostański, A. Stachurska. Próby wyróżnienia niektórych gatunków rodzaju Oenothera L. na podstawie morfologicznych cech pyłku: 177-182.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice 21-30.
3 (1963) (in polish)
Z. Hajduk. Zooplankton and its part in the food of carp-fry (Cyprinus carpio L.): 3-52.
J. Mądlaski, J. Serwatka. Poa supina Schrad. i Anthoxanthum alpinum L. et L. w Karkonoszach: 53-58.
E. Kuźniewska. Materiały zielnikowe ze Śląska: 59-64.
J. Mądalski, T. Kowal, E. Kuźniewski, J. Serwatka, M. Ciaciura. Materiały do rozmieszczenia roślin naczyniowych na Śląsku, zebrane w 1961 r.: 65-138.
S. Michalak. Materiały florystyczne z Opolszczyzny za rok 1961: 139-146.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice XI-XX.
2 (1962) (in polish)
R. Turska. Wpływ z wyciągów huby Polyporus betulinus Bull na procesy regeneracyjne u Hydra vulgaris Pall: 3-8.
K. Wachowska-Serwatka. Miedź w roślinach i w glebie z podłoża łupków krystalicznych w Miedziance k. jeleniej Góry na Dolnym Śląsku: 9-28.
J. radłowski. Staśmienie u Lilium candidum L.: 29-34.
S. Michalak. Wyniki badań florystycznych Opolszczyzny za rok 1960: 35-38.
J. Mądalski, T. Kowal, E. Kuźniewski, J. Serwatka, M. Ciaciura. Materiały do rozmieszczenia roślin naczyniowych na Śląsku zebrane w 1960 roku:: 39-66.
S. Michalak. Materiały do kształtowania przyrody w opolskim Muzeum Budownictwa Ludowego: 67-74.
K. Wachowska-Serwatka. Notatki florystyczne ze Śląska Opolskiego: 75-76.
E. Kuźniewski. Notatki florystyczne ze Śląska. Cz. II: 77-80.
Jan Serwatka. Notatki florystyczne ze Śląska. Cz. I: 81-86.
M. Ciaciura. Notatki florystyczne ze Śląska: 87-90.
T. Kowal., J. Serwatka., M. Ciaciura. Materiały zielnikowe do flory Śląska: 91-108.
Z. Głowacki. Materiały florystyczne z powiatów Góra, Kamienna Góra, Środa Śląska, Wałbrzych: 109-114.
E. Kuźniewski. Analiza palinologiczna torfowiska Zieleniec k. Dusznik: 115-144.
T. Kowal. Zagadnienie kryterium gatunku w systematyce: 145-152.
W. Pędich. Rodzinne podobieństwo i cechy genetyczne serca w obrazie bioelektrycznym: 153-161.
A. Stachurska, P. Szczypek, A. Sadowska. Kartoteka palinologiczna roślin polskich. Tablice I-X.
1 (1961) (in polish)
R. Urban. Przyszłość i perspektywy rozwoju sadownictwa na Śląsku Opolskim: 5-24.
E. Kuźniewski, E. Orłowska. Systematyka rodzaju Crocus L. na podstawie metody dendrytowej: 25-30.
T. Kowal. Zastosowanie metody dendrytowej do badania zmienności fluktuacyjnej: 31-38.
J. Mądalski. Zagadnienie ożywienia badań florystycznych: 39-43.
J. Mądalski, O. Kostecka-Mądalska. Rezultaty badań florystycznych brzegów jeziora Miedwie: 44-47.
T. Kowal. O kilku niewyróżnionych gatunkach Chenopodium wchodzących w skład flory Śląska: 48-52.
J. Mądalski. Uwagi do pracy Hartmanna: „Die fossile Flora von Ingramsdorf”: 53-54.
T. Kowal, S. Marek. Nowe ujęcie systematyczne w podrodzinach rodziny Cyperaceae: 55-59.
J. Mądalski. Notatki florystyczne ze Śląska. Cz. I: 60-72.
E. Kuźniewski, S. Michalak. Kilka wstępnych uwag do rozpoczynających się badań nad Karkonoskim Parkiem Narodowym: 73-79.
A. Medwecka-Kornaś. Roślinność rezerwatu Ligota Dolna w województwie opolskim: 80-87.
S. Michalak. O potrzebie badań florystycznych roślin niższych na Śląsku Opolskim: 88-91.
J. Mądlaski, T. Kowal, E. Kuźniewski, S. Michalak, J. Serwatka. Wyniki badań florystycznych Śląska za rok 1959: 92-103.