Instrukcja dla Autorów

Instrukcja dla Autorów                          >>>For Author guidelines click here<<<

1.Fragmenta Naturae (wcześniej Nature Journal) publikuje oryginalne artykuły naukowe i krótkie doniesienia z zakresu nauk przyrodniczych, a także sprawozdania, recenzje i materiały biograficzne.

2. Wszystkie prace podlegają wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych, a następnie są recenzowane przez co najmniej jednego, anonimowego recenzenta. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy podejmuje redaktor naczelny.

3. Redakcja przyjmuje prace w języku polskim, a także w języku angielskim z polskim streszczeniem. Krótkie doniesienia są publikowane wyłącznie w języku polskim, z równorzędnym tytułem w języku angielskim.

4. Wszystkie artykuły publikowane są na bieżąco w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma. Publikowanie prac we Fragmenta Naturae jest bezpłatne, wszystkie prace dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

5. Prace należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail redaktora naczelnego. W przypadku dużych załączników o ogólnej objętości powyżej 25MB (zdjęcia, grafiki itp.), należy je wysyłać poprzez ogólnodostępne aplikacje internetowe, sugerujemy korzystanie z Google Dysk lub strony WeTransfer.

6. Wytyczne do manuskryptu:

 • wszystkie prace powinny zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, w przypadku prac napisanych w języku angielskim przez zagranicznych autorów Rada Redakcyjna przetłumaczy tytuł i streszczenie na język polski,
 • każdy autor musi podać swoją afiliację lub adres korespondencyjny wraz z adresem e-mail,
 • w przypadku prac wieloautorskich należy wyznaczyć autora korespondencyjnego, jeżeli nie zostanie on wskazany, to rada redakcyjna uzna za takiego pierwszego autora pracy,
 • praca musi zawierać zwięzłe streszczenie (abstract) oraz słowa kluczowe (key words), nie dotyczy to prac o charakterze krótkich doniesień,
 • należy podać zwięzły, skrócony tytuł pracy (do 50 znaków ze spacjami),
 • wszelkie grafiki, zdjęcia itp. przesyłać należy w osobnych plikach, podpisy do tych elementów należy dopisać na końcu manuskryptu,
 • tabele wraz z ich opisem należy przesyłać w osobnym pliku tekstowym,
 • manuskrypt należy przygotować w formacie kompatybilnym ze środowiskiem Windows w formie pliku tekstowego .doc, .docx, lub .odt,
 • zdjęcia i grafiki należy przesyłać w formacie .jpg lub .tif (bez kompresji),
 • manuskrypt należy przygotować z zastosowaniem czcionki Times New Roman, wielkość 12 pkt., odstęp 1,5,
 • wszystkie nazwy taksonomiczne szczebla rodzajowego i niższych należy pisać kursywą, proszę nie stosować innych wyróżnień w tekście manuskryptu,
 • wszystkie nazwy taksonomiczne szczebla rodzinowego i niższe powinny być przynajmniej raz podane w pełnym brzmieniu z autorem i datą opisu,
 • wszystkie cytowane prace muszą znaleźć się w podanej Bibliografii, za wyjątkiem krótkich doniesień (patrz uwagi poniżej),
 • należy cytować źródła prezentowanych zdjęć i grafik, nie zalecamy załączania do prac materiałów graficznych pochodzących z Internetu, chyba że autor pracy uzyskał bezpośrednią zgodę właściciela tych materiałów na ich wykorzystanie,
 • Redakcja Fragmenta Naturae nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie materiałów przez autorów nadsyłanych prac,
 • Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania błędów językowych oraz skracania tekstów; w przypadku błędów językowych, wymagających ponownego przeredagowania całego tekstu, korekty językowej dokonuje Autor, po uprzedniej konsultacji z Redakcją.

7. Format cytowania:

 • cytowania w tekście powinny być prezentowane w porządku chronologicznym, oddzielone przecinkiem (np. Nowak 1998, Iksiński 2000),
 • w przypadku dwóch autorów cytowanej pracy stosujemy spójnik „i” lub „&” w tekstach angielskojęzycznych (Mazur i Jasiński 2000), w przypadku trzech lub większej liczby autorów pracę taką cytujemy w tekście – Nowak i in. 2001,
 • w Bibliografii należy podawać wszystkich autorów cytowanej pracy,
 • Bibliografia musi zawierać wszystkie cytowane prace w porządku alfabetycznym i chronologicznym, jeżeli cytowane jest kilka prac tego samego autora,
 • kilka prac jednego autora opublikowanych w tym samym roku należy odróżnić małymi literami wpisanymi po roku, np. Trojan 1987a, 1987b,
 • Format prezentowania cytowanych prac w Bibliografii jest następujący:

Pojedyncze artykuły:
Masłowski A. 2010. Materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) okolic Opola. Pełna nazwa czasopisma, 14 (5): 25–36.

Masłowski A., Bednarski O. 2003. Wpływ ruchu drogowego na stężenie metali ciężkich w glebach leśnych. Pełna nazwa czasopisma, 8 (5): 15–21.

Publikacje zwarte:

Szujecki A. 1983. Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa.

Rozdziały w publikacjach zwartych:

Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Coleoptera – chrząszcze, In: Razowski J. (Ed.), Wykaz zwierząt Polski. T. III, cz. XXXII / 22, 23: 1–56. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.

Prace publikowane w Internecie tylko z numerem DOI (early acces) podajemy z uwzględnieniem daty publikacji pracy w Internecie

Cordero-Rivera A. 2017. Phenotypic variability in Hemiphlebia mirabilis (Odonata: Hemiphlebiidae): insights into the origin of the discoidal cell in odonates. Austral Entomology. First published: 25 January 2017, DOI: 10.1111/aen.12262

Publikacje internetowe z podaniem adresu strony, dat ostatniej aktualizacji i dniem wykorzystania:

Bourgoin Th. 2014. FLOW (Fulgoromorpha Lists on The Web): a world knowledge base dedicated to Fulgoromorpha. Version 8, updated 25 October 2014, accessed 25 October 2014. http://hemiptera-databases.org/flow/

 • Krótkie doniesienia nie posiadają na końcu Bibliografii, w ich przypadku stosujemy cytowania w tekście pracy, np.:

W Polsce odkryto dotychczas ponad 1000 gatunków chrząszczy z nadrodziny Curculionoidea (Wanat M., Mokrzycki T. 2005. A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea). Genus, 16 (1): 69–117). Prezentowany niżej gatunek stanowi….

 • Prace napisane w alfabecie innym niż łaciński (cyrylica, sanskryt, perski, alfabety azjatyckie itp.) prezentujemy w Bibliografii w formie zlatynizowanej lub w wersji angielskiej (jeżeli taka forma została uwzględniona w oryginalnej pracy) z zaznaczeniem na końcu języka oryginalnego:

Ter-Minassian, M. E. 1988. Zhuki-dolgonosiki podsemejstva Cleoninae fauny SSSR. Kornevyje dolgonosiki (triba Cleonini). Nauka, Leningrad, 234 pp. (oryg. rosyjski)

Sanaei E., Seiedy M. 2015. Faunistic study of the family Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) in Taleghan City (Alborz Province) with introducing of three new records for Iran.  1st Iranian International Congress of Entomology, 29–31 August 2015, s. 126. (oryg. perski)